19
KES
19.15
P14 (2010), P14 Ykkönen

GBK/blå - Sepsi YJ2   

Kokkola, Santahaka 2 N